Regulamin handlu podczas imprez

REGULAMIN
PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I PROWADZENIA HANDLU TOWARAMI KOMERCYJNYMIPODCZAS IMPREZ PLENEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU
W OKRESIE LETNIM 2017

Terminy organizacji imprez:

2 maja 2017 – sobota (w godz. 21:00 – 1:00)

27 maja 2017 – sobota (w godz. 21:00 – 1:00)

30 czerwca 2017 – piątek (w godz. 21:00 – 0:00)

1 lipca 2017 – sobota (w godz. 21:00 – 0:30)

5 sierpnia 2017 – sobota (w godz. 21:00 – 1:00)

15 września 2017 – piątek (w godz. 21:00 – 1:00)

Miejsce organizacji imprez: Wyrzyski Amfiteatr

REGULAMIN:

 1. Niniejszy regulamin dotyczy producentów artykułów przemysłowych i spożywczych oraz handlowców oferujących do sprzedaży towary typu: wata cukrowa, kukurydza prażona, słodycze, lody, desery, gofry, orzeszki itp. oraz stoisk z produktami tradycyjnymi i regionalnymi.

 2. Regulamin obejmuje również wystawców ze stoiskami o charakterze promocyjnym.

 3. Oferta wystawców nie może obejmować stoisk gastronomicznych z daniami gorącymi oraz piwem i napojami bezalkoholowymi.

 4. Zgodnie art. 3. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a także z art. 14, 17 i 18 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz art. 1. Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych – tylko żywność bezpieczna dla zdrowia i życia człowieka może znajdować się w obrocie, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności ponoszą przedsiębiorcy produkujący lub wprowadzający żywność do obrotu. Więcej informacji na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl

 5. Zgłoszenia w postaci wypełnionej „Karty zgłoszenia wystawcy komercyjnego” przyjmujemy pod adresem (terminy zgłoszeń w karcie zgłoszenia):

  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku
  89-300 Wyrzysk, ul. Kościuszki 15
  lub: sekretariat@mgokwyrzysk.pl

 6. Organizator – M-GOK – potwierdzi przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa telefonicznie lub e-mailem.

 7. Wystawcy komercyjni zobowiązani są do dokonania opłaty za udział w imprezie na konto organizatora imprez – Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku: PKO PB Oddział 35 1020 3844 0000 1302 0009 85 90 z dopiskiem (podać nazwę imprezy).

 8. Wysokość opłat za poszczególne imprezy określono w kartach zgłoszenia.

 9. Warunkiem ustawienia stoiska handlowego w sektorze wystawców, na terenie odbywającej się imprezy będzie okazanie potwierdzenia dokonanej wpłaty na konto MGOK.

 10. Ustawianie stoisk handlowych na terenie placu handlowego może rozpocząć się najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem imprezy.

 11. Wystawcy zobowiązani są do utrzymywania estetycznego wyglądu stoiska i zaplecza, posiadania przynajmniej jednej gaśnicy oraz uprzątnięcia powierzchni po zakończeniu dnia targowego.

 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z powodu złych warunków atmosferycznych oraz innych zdarzeń losowych (np. kradzieży).

 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia oferty bez podania przyczyn.

Informacji na temat imprezy udziela:

Magdalena Dura: tel. 67 286-27-53 e-mail: sekretariat@mgokwyrzysk.pl

Karta zgłoszenia wystawcy